שקוף קטן.png

Obowiązek informacyjny:

Szanowny Kandydacie, 

Dziękujemy, że zdecydowałeś się skorzystać z naszego wieloletniego doświadczenia i pomocy w znalezieniu wymarzonej pracy. 

Mamy nadzieje, że nasza współpraca będzie owocna, a jej efektem będzie zaoferowanie Tobie oczekiwanego stanowiska pracy. 

W celu realizacji obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy o ochronie danych osobowych przedstawiamy poniżej informacje w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi i w jakich celach je przetwarzamy. Prosimy zapoznaj się z nimi uważnie, a w przypadku pytań skontaktuj z nami za pomocą poczty e-mail na adres contact@ceeexperts.pl 

CEE Experts by L.M. International Group Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej usług. 

Aby realizować zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i transparentnego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, Spółka przyjęła dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa i jest dostępna na stronie www.ceeexperts.pl 

POJĘCIA 

CEE Experts by L.M. International Group Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000493975, NIP: 5272708359 

Pracodawcy – podmioty, dla których szukamy pracowników. 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Kandydat – osoba, która przesyła swoje dane do CEE Experts w celu podjęcia procesu rekrutacyjnego, co odbywać się może za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej, przesyłania aplikacji drogą mailową lub aplikowania na ogłoszenia umieszczone na portalach ogłoszeniowych. 

2. ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 
CEE Experts by L.M. International Group Sp. z o.o. jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z uczestniczeniem w procesach rekrutacyjnych organizowanych przez  CEE Experts by L.M. International Group Sp. z o.o.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw prosimy o kontakt na maila contact@ceeexperts.pl. 

3. DANE OSOBOWE, JAKIE PRZETWARZAMY, CELE I PODSTAWA PRAWNA? 

W celu rekrutacji przetwarzamy Twoje dane takie jak: 1) nazwiska, 2) imiona, 3) adresy poczty elektronicznej, 4) numery telefonów, 5) adresy zamieszkania i adresy korespondencyjne, 6) data urodzenia, 7) informacje na temat doświadczenia zawodowego, miejsc pracy i przebiegu kariery zawodowej, 8) informacje na temat wykształcenia, tytułów zawodowych, ukończonych szkół, 9) informacje na temat znajomości języków obcych, posiadanych uprawnień i praktycznych umiejętności, certyfikatów i pozwoleń, odbytych szkoleń i kursów; 10) informacji na temat preferencji kandydatów, dotyczących oczekiwanego wynagrodzenia, terminu rozpoczęcia pracy, preferencji zawodowych, 11) informacje o zainteresowaniach i hobby. 

Podstawa prawna: świadoma, dobrowolna zgoda wyrażona przez Ciebie na uczestnictwo w organizowanych przez CEE Experts procesach rekrutacyjnych oraz pomoc w rozwijaniu kariery zawodowej. 

W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. 

W celu rozpatrywania skarg i wniosków, odpowiedzi na Twoje pytania możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z kandydatami, opartych na rzetelności i lojalności. 

4. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE? 

W przypadku, gdy aplikujesz na oferty pracy, przetwarzamy Twoje dane osobowe analizując je i zapisując w bazie danych na bezpiecznym serwerze. Jeżeli pomyślnie przejdziesz proces rekrutacji i wyrazisz następnie zainteresowanie proponowaną ofertą pracą przesyłamy Twoje dane do pracodawcy. 

5. PODMIOTY, KTÓRYM UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE 

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: 

Pracodawcy 

Udostępniamy Twoje dane osobowe pracodawcom korzystającym z naszych usług. Pracodawcy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania i zaniechania. 
Dostawcy usług 

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 

Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy informatyczne , do wysyłki wiadomości email. 

Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Organy państwowe 

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

CEE EXPERTS będzie przetwarzać Twoje dane tak długo jak będzie to celowe lub do momentu cofnięcia przez ciebie zgody. 

Po cofnięciu zgody Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia współpracy oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia danych dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług). 

7. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE KANDYDATOWM W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM ICH DANYCH OSOBOWYCH 

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres mailowy contact@ceeexperts.pl 

Prawo dostępu do danych 

Masz prawo: a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. 

Prawo do sprostowania danych 

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). 

Prawo do cofnięcia zgody 

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie aplikowania na nasze oferty pracy. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Jednakże od momentu cofnięcia zgody nie będziesz figurować w naszej bazie potencjalnych pracowników i nie będziemy wysyłać do Ciebie ciekawych ofert pracy. 

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych. 

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. 

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę; b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych; d) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, dane miejsca zamieszkania, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach: a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania; c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe. Prawo do przenoszenia danych 

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innej firmy świadczącej usługi rekruterskie. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku powszechnie używanego, nadającego się do odczytu i pozwalającego na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. 

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie? 

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. 

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków 

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. 

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przechowywane są na bezpiecznych serwerach, a dostęp do systemu informatycznego posiadają jedynie upoważnione osoby.